Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej ze strony www.kastor.strefa.pl

 

I Postanowienia ogólne

 1. Każdy klient dokonujący zakupów za pomocą strony www.kastor.strefa.pl , zwanej dalej Stroną, prowadzonej przez Wydawnictwo KASTOR, zwane dalej Wydawcą, zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka korespondencja dotycząca Strony winna być kierowana pod adresem e-mail Wydawcy [email protected] .
 3. Wydawnictwo KASTOR jest działalnością gospodarcząKrzysztofa Tittenbruna, z sedzibą przy ul. Młynarskiej 25a/12, 01-175 Warszawa, adres korespondencyjny: Osiedle Przyjaźń 140, 01-355 Warszawa, NIP 5270153667, REGON 012612082, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II Rodzaj usług oferowanych przez Stronę 

 1. Informacja o ofercie Wydawcy.
 2. Sprzedaż książek Wydawnictwa KASTOR.
 3. Sprzedaż kalendarzy Wydawnictwa KASTOR.
 4. Sprzedaż publikacji PDF Wydawnictwa KASTOR.

III Rozliczenia płatności

 1. Transakcje rozlicza operator Przelewy24.pl. należący do DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Z wyrazami szacunku

IV Zwroty i reklamacje

 1. Właściwą formą zgłaszania reklamacji i domagania się zwrotu opłat jest forma pisemna w postaci korespondencji elektronicznej (mailowej) kierowanej pod adresem Wydawnictwa KASTOR: [email protected]
 2. Reklamacje z powodu wad technicznych książek i kalendarzy będą rozpatrywane bezzwłocznie po zgłoszeniu, w miarę możliwości Wydawnictwa KASTOR. Książkę lub kalendarz pozbawione wad Wydawnictwo KASTOR prześle na koszt własny.
 3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu elektronicznego możliwy jest zwrot zakupionych publikacji książkowych w terminie nieprzekraczającym 14 dni od ich otrzymania. W tym celu są wymagane:

a/ zwrot książki lub kalendarza do wydawcy w stanie niewykazującym śladów użytkowania;

b/ dołączenie rachunku lub faktury dokumentującej zakup;

c/ pisemne (np. mailowe) poinformowanie wydawcy o chęci rozwiązania umowy kupna-sprzedaży i podanie swoich danych adresowych i nr. konta bankowego.

 1. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie bezgotówkowej, przelewem na konto.
 2. Zwrot pieniędzy za dostarczone publikacje elektroniczne w formacie PDF zabezpieczone indywidualnym hasłem w zamian za zwrot tych publikacji do Wydawnictwa KASTOR nie jest możliwy. Prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.

V Prawa autorskie

 1. Treści prezentowane na Stronie są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
 2. Kopiowanie i reprodukowanie w każdej formie tekstów i elementów Strony, w całości lub w części, mające na celu ich dalsze wykorzystanie komercyjne i niekomercyjne, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wydawnictwa KASTOR, jest zabronione.

VI Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Wydawnictwo KASTOR prowadzące Stronę przestrzega zasad poszanowania prywatności jej Użytkowników.
 2. Żadne dane osobowe Użytkowników nie są zbierane bez ich wiedzy i zgody.
 3. Dane osobowe wymagane przy zamawianiu publikacji Wydawnictwa KASTOR są niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Redakcja Strony dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników zabezpieczone były w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom lub podmiotom trzecim.
 5. Wydawca nie ujawnia osobom lub podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VII Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Warszawa 01.01.2015

Wydawnictwo KASTOR